Huweliksdienste deur Stof
Nuttige inligting en riglyne oor die huwelik.
Inligtingstuk om jou te help om jou huweliksbevestiging te laat vlot:

Die wese van
die huwelik
Administratiewe
reelings
Huweliks
bedelings
Kostes
en uitgawes
Voorbereidings-
vorm.
Ander huweliks-
verwante vorms

Die wese van die huwelik.

Die huwelik is eerstens 'n instelling van God-drie enig self. Hy het in die tuin van Eden, die eerste huwelik self bevestig. So het Hy self die voorbeeld gestel van hoe huwelike gebind behoort te word.

Mettertyd het die die mens owerhede begin skep om dit wat Vader self begin het, te administreer. Een van die dinge wat hulle begin administreer het, was die staatkundige dokumentasie van huwelike. Dit moet duidelik gestel word dat hierdie stap nie die huwelik ontneem van sy Goddelike oorsprong nie. Die huwelik is en bly steeds eerstens 'n simbool van die samebinding van Skepper en skepsel. Daarom, moet die huwelik eerstens as instelling van Homself, geŽer word.

In vandag se samelewing word die staatkundige dokumentasie van 'n huwelik as norm gestel, veral met die oog op besigheidsbelange. Alhoewel opsioneel, is dit tog 'n goeie manier om sekere materiŽle sake makliker te maak tussen huwelikspare en in gesinne. Die gemeenskap het ook reeds so gewoond geraak daaraan dat 'n huwelik staatkundig gedokumenteer word, dat die wat dit nie nie doen nie, dikwels gestigmatiseer word.

Daarom dan hierdie kort inligtingstuk oor hoe om te werk te gaan om 'n Godgegewe huwelik, ook staatkundig korrek gedokumenteer te kry.

Om 'n huwelik staatkundig te wettig, moet 'n gelisensiŽerde huweliksbevestiger 'n register voltooi na die verifikasie van die bruidspaar se dokumentasie. Daarna, lei die bevestiger 'n voorgeskrewe prosedure, en hanteer daarna die registrasie van die huwelik op die staatsrekords.

Terug na
kieskaart

Terug na Stof se tuisblad
Terug na Stof se
bedieningsblad
Voorhuwelikse kontrakte

Tintingers Prokureurs:
Tel: 0123467275

Tiaan en Tania Rothmann:
Tel: 0124600220

NB: Voorhuwelikse kontrakte wat deur onderstaande prokureurs opgestel is, word nie aanvaar nie
- JVR prokureurs
- Groenewald Prokureurs
- Mario Coetzee Prokureurs.


Die werftegnikus...

Administratiewe en tegniese vereistes vir 'n staatkundige huwelik.

Voordat die bevestiger die huweliksbevestiging kan doen, benodig hy inligting oor die bruidegom, die bruid en die getuies. Om dit makliker te maak, kan bruidspare wat kies dat Stof hulle huweliksbevestigings hanteer, die vorm waarop die inligting ingevul kan word, trek deur hier te klik. Die bruidspaar en die getuies kan dan die gevraagde inligting daar voorsien, en dit faks aan 0866459223. Hierdie volledig voltooide vorm moet minstens twee weke, voor die geskeduleerde datum, reeds gefaks wees sodat administratiewe verifikasies en voorbereidings getref kan word.

Tydens die afspraak voor die huwelikbevestiging, word die volgende dokumente verlang:
- Identiteitsdokumente van die bruidspaar
- Identiteitsdokumente van die getuies
- Indien die paar buite gemeenskap van goedere wil trou, die voorblad van 'n dokument deur die opsteller van die bedelingsdokument, waarop die notaris-stempel voorkom. Indien hierdie voorblad nie die aard van die bedeling omskryf nie, moet ook die deel van die ooreenkoms waarin dit omskryf word, voorsien word.
Neem kennis dat voorhuwelikse kontrakte wat deur JVR prokureurs, Groenewald Prokureurs of Mario Coetzee Prokureurs opgestel is, nie aanvaar word nie.
Onderaan hierdie inligtingstuk, word inligting voorsien van bekwame regskenners wat kan handgee met die opstel van die voorhuwelikse kontrakte.
- Indien een of albei partye 'n wewenaar of weduwee is, die doodsertifikaat van die afgestorwe gade.
- Indien daar by een of albei partye vorige huwelike is wat deur 'n menslike hof ontbind is, die hofbevel met die hofstempel op.
- Indien die bruid tussen vyftien en een en twintig jaar oud is, 'n voltooide instemmingsvorm van haar ouers of voogde met die nodige instemming. Indien die bruidegom tussen agtien en een en twintig jaar oud is, word dieselfde vorm met ouertoestemming tot sy huwelik, voorsien word. Hierdie vorm is beskikbaar op www.stof.co.za/doks/Instem.pdf. Indien die bruid jonger as vyftien jaar oud is, of die bruidegom jonger as agtien jaar, moet instemming van die minister van binnelandse sake verkry word.
NB: Daar moet ook twee afskrifte van elkeen van hierdie dokumente tydens die afspraak voorsien word.
NB: Drie paspoortfoto's van die bruidegom en die bruid moet ook voorsien word.
NB: Tydens die huweliksbevestiging MOET beide partye van die bruidspaar self, sowel as beide getuies soos gedokumenteer in die voorafreŽlings, fisies teenwoordig wees. Die ondertekening van dokumente mag slegs in al die partye se teenwoordigheid geskied. Die dokumente soos tydens die voorafafspraak, moet dan ook voorhande wees sodat enige moontlike situasie wat mag opduik, opgevolg kan word.

Kostes:
Die legitimasieliggaam en die reguasies laat 'n bepaalde bedrag toe, wat 'n huweliksbevestiger mag vra vir sy dienste. Daar is wel minimum uitgawes wat gedek moet word rondom die administratiewe voorbereiding en registrasie van die huwelik. Sou 'n huweliksbevestging buitengewoon vÍr wees van die area waar Stof gewoonlik funksioneer, is 'n verdere bydrae ten opsigte van die voertuig se behoeftes en akkomodasie noodsaaklik.
Die diens wat Stof lewer, is egter hoofsaaklik die gestigmatiseerde gemeenskap, wat nie met baie aardse bronne geseŽn is nie, en daarom, in die wete dat Vader self in sy lewensonderhoud sal voorsien, stel Stof geen vaste vereiste nie. Die huwelikspaar sal self deur Vader gelei word, oor wat hulle aan hom kan afstaan.

Administratiewe dienste in engels

Lyn Sutton bied ook 'n administratiewe diens aan engelssprekendes om hulle by te staan met die voorbereiding van hul huweliksdokumente.
Epos haar by lynsutton2003@yahoo.co.uk of skakel haar by 0765319705.

Terug na
kieskaart


Staatkundige huweliksbedelings.

Die Wet op Huweliksgoederebedeling no 88 van 1984 maak voorsiening vir drie tipes huweliksbedelinge.
1: Huwelik binne gemeenskap van goedere: Alle aardse besittings word by huweliksbevestiging, gemeenskaplike eiendom. Beide partye moet instem tot bepaalde transakies. Dit wat besit word, en dit wat geskuld word, is beide partye se verantwoordelikheid. Vir hierdie bedeling, is geen voorhuwelikse kontrak nodig nie.
2: Huwelik buite gemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling: In hierdie bedeling bly alle eiendom wat voor die huweliksbevestiging aan die egpaar individueel behoort het, steeds die individu se eiendom sonder deling. Alle eiendom wat na die huweliksbevestiging aangeskaf word, is egter gemeenskaplike eiendom.
3: Huwelik buite gemeenskap van goedere met insluiting van die aanwasbedeling: In hierdie bedeling bly alle eiendom wat voor die huweliksbevestiging aan die egpaar individueel behoort het, steeds die individu se eiendom sonder deling. Alle eiendom wat na die huweliksbevestiging aangeskaf word, bly ook elke huweliksgenoot se ongedeelde eiendom.

Regskenners wat jou kan bystaan met die opstel van jou voorhuwelikse kontrak:

Tintingers Prokureurs:
Tel: 0123467275
Tiaan en Tania Rothmann:
Tel: 0124600220

NB: Voorhuwelikse kontrakte wat deur JVR prokureurs, Groenewald Prokureurs en Mario Coetzee prokureurs opgestel is, is word nie aanvaar nie.

Terug na
kieskaart

Vorms wat jy voor en na die huweliksluiting mag benodig.

Hieronder is skakels na 'n paar vorms wat jy voor of na jou huweliksluiting mag benodig:

Vooraf inligting-vorm Huweliks-
Geloftevorm
Ouerinstemming:
minderjariges
Verklaring
voor KvE
Aansoek: gedrukte huweliksertifikaat Terug na
kieskaart


Die Here sal jou seŽn en jou behoed. Die Here sal Sy
aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees.
Die Here sal Sy aangesig oor jou verhef
en aan jou vrede gee.
Num 6:24-26